Euro-Projekt GRZEGORZ LATECKI

Zielonka Pasłęcka - dom mieszkalny

 • Nazwa: Rozbudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • Zakres: Audyt energetyczny. Projekt budowlano-wykonawczy.
 • Termin: Grudzień 2016
 • Inwestor: Starostwo Powiatowe w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A
 • Lokalizacja: 14-400 Zielonka Pasłęcka
 • Opis:
  Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejącego budynku tak, aby spełniał funkcje mieszkania dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  Powierzchnia użytkowa obiektu: 300 m2
  Kubatura: 1336 m3

 

Projekt uzyskał w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dofinansowanie w kwocie 516 991,59zł.

 

Projekt:

 

Referencje: